Ustawa o kredycie konsumenckim jasno określa prawa i obowiązki kredytodawców i kredytobiorców. W przypadku kredytu konsumenckiego istnieje możliwość spłaty zobowiązania przed terminem. Część klientów banków z niej korzysta, jednak wielu z nich nie wie, że przysługuje im prawo do zwrotu odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu. Co warto wiedzieć na temat przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego?

Prowizja, marża i inne koszty kredytu – czy przy wcześniejszej spłacie należy się zwrot odsetek kredytu?

Raty kredytów składają się z części kapitałowej i części odsetkowej. Części kapitałowe zawierają sumę pożyczonych przez konsumenta pieniędzy. Z kolei na część odsetkową składają się różnego rodzaju opłaty. Opłaty, czyli koszty kredytu, mogą mieć charakter cykliczny i jednorazowy. Taką jednorazową opłatą jest prowizja za udzielenie kredytu. W związku z ujednoliceniem przepisów w krajach europejskich, dających prawo do zwrotu kosztów kredytu przy wcześniejszej jego spłacie, banki przystawały na wnioski klienta o proporcjonalny zwrot odsetek, odmawiając jednak zwrotu części prowizji. Zarówno TSUE, jak i Prezes UOKiK i oraz Rzecznik Finansowy wydali orzeczenie, że kredytobiorcy, który spłacił kredyt przed terminem, należy się proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów kredytu, bez względu na to, w jakim czasie je poniósł – czy cyklicznie przy spłacaniu rat, czy jednorazowo przy podpisywaniu umowy.

Oznacza to, że spłacając wcześniej zadłużenie, konsument powinien uzyskać zwrot części odsetek oraz innych kosztów kredytu. Wysokość tego zwrotu liczona jest proporcjonalnie, za okres od daty rzeczywistej spłaty kredytu do daty spłaty kredytu zawartej w umowie.

Czy roszczenie o zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu może się przedawnić?

Warto wiedzieć, że zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu możliwy jest nie tylko bezpośrednio po dokonaniu ostatniej wpłaty. Przepisy narzucają bankom obowiązek oddania nadpłaty kredytu swoim klientom w okresie 14 dni od wpłynięcia ostatniej wpłaty. Jeśli bank nie dokona jej automatycznie (a najczęściej tak się właśnie dzieje), klient powinien złożyć reklamację – wniosek o zwrot odsetek i prowizji. Za każdy dzień zwłoki – liczony od 15. dnia po spłacie kredytu – bank powinien zapłacić klientowi odsetki za zwłokę.

Jak każde roszczenie, tak i roszczenie o zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu, po określonym czasie się przedawnia. Kredytobiorców, którzy spłacili kredyt przed terminem w okresie między 18 grudnia 2011 roku a 8 lipca 2018 roku, obowiązuje 10-letni okres przedawnienia roszczenia. Z kolei osoby, które uregulowały zobowiązanie przed terminem po 8 lipca 2018 roku obowiązuje 6-letnie okres przedawnienia. Po okresie przedawnienia roszczenie o zwrot prowizji bankowej jest bezzasadne.

We wniosku o zwrot nadpłaconych kosztów kredytu należy podać dokładne sumy. W tym celu warto skorzystać z jednego z dostępnych w Internecie kalkulatorów. Jeśli nie masz czasu wypełniać wniosku lub obawiasz się pomyłki w obliczeniach, zgłoś się do nas – nasza kancelaria finansowa wypełni i złoży wniosek w Twoim imieniu, a zwrot odsetek i innych kosztów kredytu zostanie przelany na konto. Możesz go także odebrać w naszym oddziale. Zapraszamy!